Bony Porankowe

Regulamin Bonów Porankowych
(od dnia 01.02.2016)

Sprzedawca – Księgarnia Galeria „z Bajki” os. Wichrowe Wzgórze 124 oraz filia os. Przyjaźni 125c w Poznaniu. NIP: 778-010-99-33
Bon Porankowy – forma bonu towarowego wystawianego przez Sprzedawcę o określonej wartości nominalnej oraz terminie ważności, wydawanego przy wstępie na sobotnie Poranki Literackie.
Klient – osoba nabywająca Bon lub dokonująca jego wymiany (realizacji) na Towar.
Towar – książki i audiobooki – asortyment oferowany przez Sprzedawcę.
1. Nabycie lub realizacja Bonu przez Klienta oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Bony można łączyć wykorzystując sumę ich nominalnej wartości, przy zachowaniu zasad niniejszego regulaminu.
3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) oraz nie może zostać zwrócony.
4. Każdy Bon może być zrealizowany tylko jednorazowo.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon, który zostały utracony, uszkodzony lub skradziony po jego przekazaniu Klientowi.
6. Klientowi nie przysługują roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży Bonu po jego przekazaniu Klientowi.
7. Przy realizacji Bonu Sprzedawca nie wydaje reszty w gotówce; wartość nabywanego Towaru powinna być równa bądź wyższa od wartości nominalnej Bonu.
8. Jeśli wartość nabywanego Towaru jest wyższa od wartości nominalnej Bonu, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy.
9. Bon Porankowy jest ważny tylko i wyłącznie jeśli posiada:
a) czytelną wartość nominalną;
b) określony termin ważności;
c) pieczęć Sprzedawcy;
d) indywidualny numer identyfikacyjny.
10. Bon można zrealizować w określonym na nim pisemnie terminie ważności, a Sprzedawca może odmówić realizacji Bonu po upływie tego terminu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu jeśli ma podejrzenie, iż został on sfałszowany, zrealizowany wcześniej lub nie posiada wszystkich wymaganych (opisanych powyżej) elementów.
12. Bon Porankowy stanowi dokument wydany przez Sprzedawcę, uprawniający Klienta do odbioru wybranych Towarów na zasadach określonych niniejszym regulaminem w księgarniach Sprzedawcy.
13. Wydanie Bonu Porankowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
14. Klient realizujący Bon otrzymuje dowód zakupu (paragon fiskalny) nabywanego Towaru.
15. Wszelkie reklamacje Towarów otrzymanych przez Klienta przy realizacji Bonu odbywają się na podstawie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego) wydanego przez Sprzedawcę przy realizacji Bonu.