Bony Prezentowe

Regulamin Bonów prezentowych

(obowiązuje od dnia 01.01.2016)

Słowniczek:
Sprzedawca – Księgarnia Galeria „z Bajki” os. Przyjaźni 125 w Poznaniu.
NIP: 778-010-99-33
Klient – osoba nabywająca Bon lub dokonująca jego wymiany (realizacji) na określony Towar.
Bon prezentowy – forma bonu towarowego wystawianego przez Sprzedawcę o określonej wartości nominalnej oraz terminie ważności.
Towar – książki, audiobooki i inny asortyment oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Nabycie lub realizacja Bonu prezentowego przez Klienta oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Bony prezentowe można łączyć wykorzystując sumę ich nominalnej wartości, przy zachowaniu zasad niniejszego regulaminu.
 3. Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Każdy Bon prezentowy może być zrealizowany tylko jednorazowo.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon prezentowy, który zostały utracony, uszkodzony lub skradziony po jego przekazaniu Klientowi.
 6. Klientowi nie przysługują roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży Bonu prezentowego po jego przekazaniu Klientowi.
 7. Przy realizacji Bonu prezentowego Sprzedawca nie wydaje reszty w gotówce; wartość nabywanego Towaru powinna być równa bądź wyższa od wartości nominalnej Bonu.
 8. Jeśli wartość nabywanego Towaru jest wyższa od wartości nominalnej Bonu prezentowego, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy.
 9. Bon prezentowy jest ważny tylko i wyłącznie jeśli posiada:
  a) czytelną wartość nominalną,
  b) określony termin ważności,
  c) pieczęć Sprzedawcy,
  d) podpis pracownika wystawiającego Bon,
  e) numer identyfikacyjny.
 10. Bon prezentowy można zrealizować w określonym na nim pisemnie terminie ważności, a Sprzedawca może odmówić realizacji Bonu po upływie tego terminu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu prezentowego jeśli ma podejrzenie, iż został on sfałszowany, zrealizowany wcześniej lub nie posiada wszystkich wymaganych (opisanych powyżej) elementów.
 12. Bon prezentowy stanowi dokument wydany przez Sprzedawcę, uprawniający Klienta do odbioru wybranych Towarów na zasadach określonych niniejszym regulaminem w księgarni Sprzedawcy.
 13. Wydanie Bonu prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 14. Klient realizujący Bon prezentowy otrzymuje dowód zakupu (paragon fiskalny) nabywanego Towaru.
 15. Wszelkie reklamacje Towarów otrzymanych przez Klienta przy realizacji Bonu prezentowego odbywają się na podstawie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego) wydanego przez Sprzedawcę przy realizacji Bonu